Afkøling/afkølingstarif

Der skal spares Energi


Krav fra det offentlige om energibesparelser og effektiviseringer, samt ikke mindst meget store stigninger i energipriser gør, at det er blevet meget vigtigt for fjernvarmeværkerne at få reduceret tabet i ledningsnettet og få udnyttet energien optimalt.
I den sammenhæng er returtemperaturen fra forbrugerne et særdeles vigtigt parameter. Lav returtemperatur fra et forbrugeranlæg betyder, at anlægget er veldimensioneret og i god balance (indreguleret effektivt).
En lav returtemperatur sikrer at varmetabet fra ledningsnettet forbliver lavt. En lav returtemperatur giver ligeledes mulighed for at udvinde mere "gratis varme" fra røggasserne fra varmeværkets motorer til gavn for varmeprisen.
Derfor har bestyrelsen for Løgumkloster Fjernvarme fra 1. juli 2010 valgt at indføre afkølingstariffer.
Afkølingstariffen fungere på følgende måde: Såfremt forbrugeren afkøler mere end afkølingskravet får vedkommende en reduktion i varmeudgiften, og modsat, såfremt afkølingen er ringere end kravet, vil der være tale om et tillæg til varmeudgiften.
Tillægget/fradraget vil være 2 % pr. grads afvigelse, gældende fra den 1. januar 2024 (Se vedlagt materiale).
Ordningen træder i kraft økonomisk fra den 1. juli 2010. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre forbrugerne til, i alles interesse, at fokusere på at reducere returtemperaturen fra ens varmeanlæg og dermed udnytte energien effektivt spare energi. Det giver samtidig en mindre varmeregning eller rettere en mindre stigning når energien stiger.  
Forbrugerne opfordres til, at tage kontakt til deres VVS-installatør med henblik på eventuelle anlægs forbedringer, indreguleringer og lignende.
Løgumkloster Fjernvarme er selvfølgelig også til rådighed ved spørgsmål til afkølings tariffen eller rådgivning omkring dit varmeanlæg og brugen heraf.


Med venlig hilsen
Løgumkloster Fjernvarme

 

 

Afkølingstarif
 

Der vil være forskel på den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i forbrugeranlægget med (fremløbstemperaturen) og derfor vil der selvfølgelig også være forskel på hvor meget vandet kan afkøles med fra forbruger til forbruger.

 

Derfor varierer kravet til returtemperaturen i forhold til fremløbstemperaturen, som vist i nedenstående skema.

 

Der indgår 3 faktorer i beregningen af tillæg / fradrag på varmeforbruget.

 

1.                   Gennemsnitlig fremløbstemperatur hos den enkelte forbruger fra den 1.                              januar til d.d.

2.                   Gennemsnitlig returtemperatur fra den enkelte forbruger fra den 1.                                    januar til d.d.

3.                   Krav til gennemsnitlig returtemperatur.

De gennemsnitlige temperaturer på fjernvarmemåleren, slettes hvert år den 31. december i forbindelse med årsaflæsningen og starter herefter igen optællingen for det nye år.

Temperaturtabel

For kravene til gennemsnitlige returtemperaturer i forhold til gennemsnitlige fremløbstemperaturer.


Gennemsnitlig fremløbstemperatur                 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Gennemsnitlig returtemperatur (krav)             36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34

 

Gennemsnitlig fremløbstemperatur                 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Gennemsnitlig returtemperatur (krav)             34 34 33 33 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 

Eksempel på fradrag i varmeregningen:
Gennemsnitlig fremløbstemperatur                          60° C
Krævet gennemsnitlig returtemperatur                     34°C
Din gennemsnitlige returtemperatur                         32°C
Bedre afkøling end krævet                                         2°C = 2% besparelse i forbruget.

Eksempel på tillæg til varmeregningen:
Gennemsnitlig fremløbstemperatur                            60°
Krævet gennemsnitlig returtemperatur                     34°C
Din gennemsnitlige returtemperatur                         36°C
Dårligere afkøling end krævet                                    2°C = 2% tillæg til forbruget.

Det er af stor betydning , at fjernvarmevandet  afkøles mest muligt hos forbrugeren.

Afkølingen er forskellen mellem den temperatur fjernvarmevandet kommer ind med (frem) og den temperatur, den forlader anlægget med (retur).Jo bedre man afkøler fjernvarmevandet, jo mere varme får man ud af det, derfor bør forbrugeren tilstræbe mest mulig afkøling.

Varmeværkets samlede økonomi er afhængig af en god afkøling hos forbrugerne, for det medfører blandt andet, at varmeværket ikke skal opvarme og cirkulere en unødvendig vandmængde - ligesom det betyder et reduceret varmetab i fjernvarme systemet. - og hvad der er god økonomi for varmeværket, er også god økonomi for forbrugeren.

 

Vinkel: Afkøling og aflæsning

 

Enkle råd hjælper forbrugerne med at udnytte fjernvarmen fuldt ud

Ved at sikre en god afkøling af fjernvarmevandet kan fjernvarmeforbrugerne både holde deres eget forbrug i ave - og gøre miljøet en tjeneste. Derfor gør Løgumkloster Fjernvarme nu en ekstra indsats for at gøre forbrugerne opmærksom på, hvordan de kan udnytte fjernvarmen så godt som muligt.

 

God afkøling giver et lavere forbrug

- Det er nok de færreste forbrugere, der tænker over, hvor stor en forskel det gør. Men hvis man kan forbedre afkølingen med 10 grader fra 30 til 40°C, skal der gennemsnitligt 25% mindre fjernvarmevand til for at opnå den samme varmeeffekt, fortæller værkets driftsleder Christian Andersen.

Afkølingen er den forskel, der er i temperaturen på det vand, forbrugeren får ind fra varmeværket - og det vand, der bliver sendt retur.

Tjek to steder

Det klassiske eksempel er naturligvis et rum, hvor en radiator, der står på fuldt blus, mens de andre radiatorer er lukkede - det giver en meget dårlig afkøling. Man opnår en meget bedre energiudnyttelse ved at indstille alle radiatorer i samme rum ens - f.eks. på trin 3, der svarer til ca. 20 grader. Et andet eksempel er, at man glemmer at slukke for radiatortermostaten, mens man lufter ud. Systemet bliver i det tilfælde ved med at pumpe varmt vand ind, og vandet når ikke at afgive varmen til rummet, før det løber ud af rørene igen.

- Vi råder vores forbrugere til af foretage to meget enkle tjek: Mærk efter i bunden af radiatorerne, når det er fyringssæson. Er de kolde - eller i hvert fald kun lunkne - ser det fornuftigt ud. Hvis blot en enkelt radiator er varm i bunden, kan den i sig selv spolere en god varmeøkonomi, påpeger Christian Andersen.

Det andet sted, forbrugerne kan tjekke afkølingen, er på selve varmeinstallationen.

- Aflæs fremløbstemperaturen der, hvor varmen kommer ind og sammenhold den med temperaturen på returvandet. Det giver et godt fingerpeg om afkølingen, selv om det kun giver et øjebliksbillede, siger han. Om vinteren skal forskellen gerne ligge på mindst 35°, om sommeren lidt mindre.

Man kan selv regne afkølingen ud

Man kan også beregne sin gennemsnitlige afkøling helt præcist. Her skal man blot kende sit forbrug af varmeenergi MWh og fjernvarmevand m3. De tal kan man aflæse på måleren, og efter et par aflæsninger kan man få en mere nøjagtig indikation af ens gennemsnitlige afkøling ved at anvende denne formel:

dit forbrug i MWh * 860 / dit forbrug i m3

 Afkølingen skal gerne have en værdi på mindst (30), - og jo højere tallet er, jo bedre.

Løgumkloster Fjernvarme sørger for kontakten

På varmeværket kan man altid få hjælp til at sikre et fornuftigt forbrug derhjemme.

- En af vores opgaver er faktisk at rådgive om, hvordan man får en behagelig varme - med et så lavt forbrug som muligt. Så forbrugerne er meget velkomne til at ringe og bestille brochure materiale, en aflæsningsbog eller få et besøg.

//